โครงการ จัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรบ้านกุดนาขามและบ้านโคกศิลา สกลนคร

สถานที่ตั้ง

ตำบล นาแต้ อำเภอ คำตากล้า จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve