โครงการ พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน (ขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นา)

สถานที่ตั้ง

ตำบล โนนสะอาด อำเภอ บ้านม่วง จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน (งานขุดสระน้ำ)

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาดำเนินการให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ค้นคว้า  ทดลอง ในด้านการเกษตรต่างๆ เพื่อหารูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนำมาเป็นตัวอย่างให้ราษฎรนำไปปฏิบัติในพื้นที่ตนเอง รวมทั้งการขยายผลการขุดสระเก็บกักน้ำตามแนวทฤษฎีใหม่ให้ราษฎรด้วย

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้ กรมชลประทาน พิจารณาขุดสระเก็บกักน้ำประจำไร่นาในรูปแบบโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน 

ผลการดำเนินงาน ปี 2538

งานขุดสระเก็บน้ำ จำนวน 22 แห่ง ขนาด 40 X 40 เมตร ลึก 4 เมตร ปริมาตรดินประมาณ 4,768 ลูกบาศก์เมตร

ประโยชน์ของโครงการ

1. ราษฎร จำนวน 4 หมู่บ้าน 22 ครัวเรือน มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค

2. ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่พื้นที่เพาะปลูก จำนวน 250 ไร่ ให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี

สภาพสระที่ขุดเสร็จแล้ว สามารถเก็บกักน้ำได้ และได้มีการปลูกหญ้าแฝกตามขอบสระ

ผลการดำเนินงาน ปี 2539

ขุดสระเก็บน้ำ ขนาด 40 X 40 เมตร ลึก 4 เมตร จำนวน 31 แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ

ทำให้ราษฎร จำนวน 31 ครัวเรือน บ้านกุดสะกอย จะมีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรได้ตลอดปี

สภาพสระน้ำที่ได้ดำเนินการขุดเสร็จ

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve