โครงการ จัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรบ้านกุดนาขามและบ้านโคกศิลา

สถานที่ตั้ง

ตำบลเจริญศิลป์ ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ ตำบล เจริญศิลป์ อำเภอ เจริญศิลป์ จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการจัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรบ้านกุดนาขามและบ้านโคกศิลา

จังหวัดสกลนคร

 

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2541 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปยังอ่างเกบน้ำห้วยนกเค้า ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีราษฎรในพื้นที่ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ และตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค ซึ่ง กรมชลประทาน ได้พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของราษฎรตามความเหมาะสม และได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว

ผลการดำเนินงาน ปี 2543

กรมชลประทาน ได้ดำเนินการขุดลอกหนองบ่อนกเค้า ขนาดกว้าง 350 เมตร ยาว 600 เมตร ลึก 3 เมตร ความจุประมาณ 300,000 ลูกบาศก์เมตร และขุดลอกหนองกุดนาขาม ขนาดกว้าง 120 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 2.5 เมตร ความจุประมาณ 100,000 ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่อำเภอเจริญศิลป์ และอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ประโยชน์ของโครงการ

ราษฎร จำนวน 4 หมู่บ้าน ในเขตตำบลเจริญศิลป์ ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ และตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จำนวน 430 ครัวเรือน 2,270 คน มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ทำการประมง เลี้ยงสัตว์ได้ตลอดปี และก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่พื้นที่การเกษตร จำนวน 1,000 ไร่

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve