โครงการ ฝายลำห้วยบ่อแดง

สถานที่ตั้ง

ตำบล ม่วง อำเภอ บ้านม่วง จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างฝายทดน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และพื้นที่การเกษตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve