โครงการ พัฒนาบึงไฮ/น้ำก่ำ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการพัฒนาบึงไฮ  จังหวัดสกลนคร

 

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร-นครพนม และให้พิจารณาดำเนินการขุดลอกลำห้วย หนองน้ำ รวมทั้งสระสาธารณะต่างๆ พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารบังคับน้ำตามความเหมาะสมในเขตตำบลตองโขบ ตำบลนาท่ม และตำบลใกล้เคียง

ผลการดำเนินงาน

ก่อสร้างคันดินและอาคารประกอบ จำนวน 5 แห่ง พร้อมขุดลอกบึงไฮ หลังคันกว้าง 6 เมตร สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวประมาณ 2,300 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 286,000 ลูกบาศก์เมตร

ประโยชน์ของโครงการ

1. ราษฎร จำนวน 5 หมู่บ้าน 119 ครัวเรือน 595 คน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้มีน้ำอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรได้ตลอดปี และช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรในช่วงฤดูฝน

2. จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่พื้นที่ จำนวน 200 ไร่

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve