โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยวังกอไผ่และระบบผันน้ำลงอ่างเก็บหนองทุ่งมน

สถานที่ตั้ง

ตำบล ทุ่งแก อำเภอ เจริญศิลป์ จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังกอไผ่ และระบบผันน้ำลงอ่างเก็บน้ำหนองทุ่งมน  จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ ควรพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำในลำห้วยวังกอไผ่ พร้อมระบบผันน้ำลงอ่างเก็บน้ำหนองทุ่งมน และพิจารณาก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำบ้านทุ่งแก และขุดคลองลำห้วยวังกอไผ่ เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ทำการเกษตร และอุปโภค-บริโภคได้ตลอดปี

ผลการดำเนินงาน ปี 2538

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขนาดความจุ 400 ลูกบาศก์เมตร เป็นเขื่อนดินสูง 5.3 เมตร ยาว 250 เมตร กว้าง 6 เมตร และก่อสร้างระบบผันน้ำลงอ่างเก็บน้ำหนองทุ่งมน

ประโยชน์ของโครงการ

1. เป็นแหล่งเก็บกักน้ำใช้เพาะปลูกในฤดูฝน และปลูกพืชในฤดูแล้ง

2. เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคของราษฎร

3. เป็นแหล่งผันน้ำจากลำห้วยวังกอไผ่ลงอ่างหนองทุ่งมน ให้มีน้ำต้นทุนเพิ่มมากขึ้น

4. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้ราษฎรใช้บริโภค และมีรายได้เพิ่มขึ้น

   ปรับปรุงลำห้วยเหนืออ่างเก็บน้ำ ความจุ 0.4 ลูกบาศก์เมตร           ก่อสร้างอาคารระบายน้ำเข้าคลองระบบผันน้ำลงอ่างเก็บน้ำหนองทุ่งมน

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve