โครงการ ขุดลอกหนองฮากน้อย

สถานที่ตั้ง

ตำบล โนนหอม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกหนองฮากน้อย

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

           เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2535 ได้มีนายบุญเลิง  ขันเพียรแก้ว ราษฎรหมู่บ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากน้ำท่วมที่นาได้รับความเสียหายติดต่อกันมา 2 ปี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยจึงได้พระราชทานเสาวนีย์ให้เลขาธิการ กปร. ได้พิจารณาแนวทางช่วยเหลือ

ผลการดำเนินงาน ปี 2535

            งานขุดลอกหนอง พร้อมอาคารประกอบจำนวน 1 แห่ง และงานขุดลอก

  • ลำห้วย ขนาดหนอง โดยประมาณ กว้าง 100 ม. ยาว 400 ม. ลึก 3.50 ม.
  • เก็บกักน้ำได้ประมาณ 120,000 ลูกบาศก์เมตร และขุดลอกลำห้วยยาว 1 + 160 กิโลเมตร
  • ปรับดินรอบหนอง ยาวประมาณ 1 + 150 กิโลเมตร

ประโยชน์ของโครงการ

            ราษฎรบ้านโนนหอมและบ้านไผ่ล้อม จำนวน 473 ครัวเรือน สามารถทำนาได้ และมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรกรรมได้ตลอดปี

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve