โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่

สถานที่ตั้ง

ตำบล ม่วง อำเภอ บ้านม่วง จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศบริเวณที่พิจารณาจะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง อ่างเก็บน้ำห้วยไร่และได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนา ดังนี้ “ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ เพื่อจัดหาน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของสุขาภิบาลอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร และสำหรับการเพาะปลูกในบริเวณพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำด้วย”

ผลการดำเนินงาน ปี 2534

           ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและอาคารประกอบขนาดทำนบดินหลังคันกว้าง 6 เมตร ยาว 950 เมตร สูง 10 เมตร ความจุประมาณ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร

ประโยชน์ของโครงการ

            จะช่วยให้ราษฎรในบริเวณ 4 หมู่บ้าน ของตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร จำนวนประมาณ 637 ครัวเรือน หรือ 3,812 คน สามารถมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์และทำการประมงได้ตลอดปี สามารถส่งน้ำสนับสนุนการเพาะปลูกในพื้นที่ประมาณ 600 ไร่ ได้ทุกฤดูกาล และยังส่งน้ำไปช่วยสนับสนุนการประปาของสุขาภิบาลอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

   

ผลการดำเนินงาน ปี 2535

งานก่อสร้างระบบส่งน้ำ ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบและขุดลอกลำห้วยไร่ ยาวประมาณ4.3 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ

ประโยชน์ของโครงการ

จะช่วยให้ราษฎรในบริเวณ 4 หมู่บ้านของตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร จำนวน 637 ครัวเรือน หรือ 3,812 คน สามารถมีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์ และทำการประมงได้ตลอดปี นอกจากนี้ยังสามารถส่งน้ำสนับสนุน การเพาะปลูกในพื้นที่ ประมาณ 600 ไร่ และยังส่งน้ำไปสนับสนุนการประปาของสุขาภิบาลด้วย

   

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve