โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านดงมะไฟ

สถานที่ตั้ง

ตำบล บ่อแก้ว อำเภอ บ้านม่วง จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านดงมะไฟ

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

         เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังแคนฯ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคำผักหนามฯ ในเขตท้องที่ตำบลม่วง  อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร และได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศ บริเวณที่พิจารณาจะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในท้องที่ตำบลดังกล่าว ได้พระราชทานพระราชดำริ ความว่า “ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก หมู่บ้านต่างๆ ซึ่งขาดแคลนน้ำใช้ในการเพาะปลูก และขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง”

ผลการดำเนินงาน ปี 2535

งานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและอาคารประกอบขนาดทำนบดิน

- สูง 9 เมตร

- ยาว 700 เมตร

- หลังคันกว้าง 6 เมตร

- ความจุอ่างเก็บน้ำประมาณ 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร

ประโยชน์ของโครงการ

1. ช่วยให้ราษฎรบ้านดงมะไฟ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร จำนวน 94 ครัวเรือน สามารถมีน้ำใช้ในพื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ 800 ไร่

2. มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคสำหรับราษฎรและเลี้ยงสัตว์อย่างเพียงพอ รวมทั้งทำการประมงได้อีกด้วยและใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎร

   

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve