โครงการ ขุดลอกหนองแวง

สถานที่ตั้ง

ตำบล ดงมะไฟ อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกหนองแวง

บ้านดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

            เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำห้วยอ่างและอ่างเก็บน้ำห้วยเคลิ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริ พอสรุปว่า “สมควรขุดลอกหนองแวงและหนองสิม ที่บ้านดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านดงมะไฟใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง สำหรับเลี้ยงสัตว์และใช้ทำการเกษตรสำหรับหมู่บ้านอีกด้วย”

ผลการดำเนินงาน ปี 2533

             ขุดลอกหนองน้ำขนาดกว้าง 160 เมตร ยาว 190 เมตร ลึกประมาณ 2 เมตร และอาคารประกอบ มีท่อรับน้ำ 1 แห่ง ท่อส่งน้ำ 2 แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ

              ช่วยให้ ราษฎรในบ้านดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 385  ครอบครัว สามารถมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve