โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยทราย

สถานที่ตั้ง

ตำบล ตองโขบ อำเภอ โคกศรีสุพรรณ จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทราย

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

            เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร และได้มีพระราชกระแสรับสั่งกับพระอาจารย์แบน ธนากโร และผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาราษฎร หมู่บ้านห้วยยาง ดังนี้

1. ให้พิจารณาจัดสรรที่ดินสาธารณบริเวณระหว่างบ้านห้วยหินกับห้วยยาง โดยให้ผู้ถือครองที่ดินทำกินอยู่เดิมแบ่งปันให้แก่ผู้เดือดร้อนในลักษณะเชิงปฏิรูป

2. เมื่อราษฎรผู้ถือครองอยู่เดิม แบ่งปันให้ราษฎรผู้เดือดร้อนได้แล้วก็ให้พิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นอีก และสร้างคลองส่งน้ำไปให้ทั่วถึงทุกพื้นที่

ผลการดำเนินงาน ปี 2535

งานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและอาคารประกอบขนาดทำนบดิน

- สูง 12 เมตร

- ยาว 1,150 เมตร

- กว้าง 6 เมตร

ความจุอ่างเก็บน้ำประมาณ 1,500,000 ลูกบาศก์เมตร

ประโยชน์ของโครงการ

1. ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ 1,500 ไร่

2. มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคสำหรับราษฎรและเลี้ยงสัตว์

3. ใช้ตัวอย่างเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาได้เป็นอย่างดีและใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎร

   

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve