โครงการ ขุดลอกหนองสิม

สถานที่ตั้ง

ตำบล ดงมะไฟ อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกหนองสิม

บ้านดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

            เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำห้วยอ่างและอ่างเก็บน้ำห้วยเคลิ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พอสรุปว่า “สมควรขุดลอกหนองแวงและหนองสิม ที่บ้านดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านดงมะไฟใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง สำหรับเลี้ยงสัตว์และใช้ทำการเกษตรสำหรับหมู่บ้านอีกด้วย”

ผลการดำเนินงาน ปี 2533

             ขุดลอกหนองน้ำขนาดกว้าง 75 เมตร ยาว 110 เมตร ลึกประมาณ 1.70 เมตร และอาคารประกอบ มีท่อรับน้ำ 1 แห่ง ท่อส่งน้ำ 1 แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ

              ช่วยให้ ราษฎรในบ้านดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 304  ครอบครัว สามารถมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve