โครงการ ขุดลอกหนองบ่อแตก

สถานที่ตั้ง

ตำบล โคกศิลา อำเภอ เจริญศิลป์ จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกหนองบ่อแตก จังหวัดสกลนคร

บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกศิลา กิ่งอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

                        เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศ และการเพาะปลูกในเขตโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์ กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ และบ้านหนองฮางใหญ่ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน พอสรุปได้ดังนี้ “ควรพิจารณาวางโครงการปรับปรุงหนองน้ำธรรมชาติในเขตตำบลต่างๆ ของกิ่งอำเภอเจริญศิลป์ ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งให้มีแหล่งน้ำไว้ให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก การอุปโภคบริโภคบริโภคและการประมงทั่วถึงกัน”

ผลการดำเนินงาน ปี 2534

                           ขุดลอกหนองน้ำขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 1.5 เมตร พร้อมท่อรับน้ำ 2 แห่ง และท่อส่งน้ำ 1 แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ

                        ช่วยให้ราษฎรในบริเวณบ้านโคกศิลา ตำบลโคกศิลา ตำบลโคกศิลา กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ และบ้านธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จำนวน 316 ครัวเรือน หรือ 1,883 คน สามารถมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ และทำการเพาะปลูกบริเวณรอบๆ หนองน้ำ ในพื้นที่ประมาณ 100 ไร่

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve