โครงการ ขุดลอกลำห้วยบ้านป่ารักน้ำหนองไผ่

สถานที่ตั้ง

ตำบล โคกศิลา อำเภอ เจริญศิลป์ จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกห้วยบ้านป่ารักน้ำหนองไผ่

หมู่บ้านหนองไผ่ ตำบลโคกสี กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

             เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ บ้านกุดนาขาม บริเวณหนองดง และพื้นที่การเพาะปลูกในเขตโครงการอ่างเก็บน้ำหวยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริสรุป “ควรพิจารณาวางโครงการปรับปรุงหนองน้ำธรรมชาติในเขตตำบลต่างๆ ของกิ่งอำเภอเจริญศิลป์ และอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้งให้มีแหล่งน้ำไว้ให้ราษฎรบริเวณหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก การอุปโภคบริโภค และการประมง โดยทั่วกัน”

ผลการดำเนินงาน ปี 2534

              งานขุดลอกลำห้วย ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.10 เมตร ทำนบดินขนาดหลังคันกว้าง 6 เมตร สูง 5 เมตร อาคารระบายน้ำล้น 1 แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ

               ช่วยให้ราษฎรในบริเวณบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ ตำบลโคกสี กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร จำนวน 264 ครอบครัว หรือ 1,552 คน สามารถมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์และทำการเพาะปลูก จำนวนประมาณ 250 ไร่

   

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve