โครงการ ขุดลอกหนองจาว

สถานที่ตั้ง

ตำบล ห้วยยาง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกหนองจาว จังหวัดสกลนคร

บ้านพระเนาว์ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

             เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการเกษตรกรรม สรุปว่า “อาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นประจำในเขตศูนย์ฯ มีหนองเต่าและหนองแฝก ส่วนนอกเขตศูนย์ฯ ในบริเวณบ้านนานกเค้าและบ้านนาคำ มีหนองน้ำกระจายอยู่ทั่วไป เห็นสมควรปรับปรุงหนองดังกล่าวให้สามารถเก็บน้ำฝนไว้ได้เป็นปริมาณมาก เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูก การอุปโภคบริโภค และการประมง”

ผลการดำเนินงาน ปี 2534

               ขุดลอกหนองน้ำขนาดกว้าง 120 เมตร ยาว 600 เมตร ลึก 2 เมตร พร้อมท่อรับน้ำ 2 แห่ง และท่อระบายน้ำ 1 แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ

                ช่วยให้ราษฎรในบริเวณบ้านพะเนาว์ ตำบลห้วยยาง และบ้านดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 228 ครัวเรือน หรือ 1,301 คน สามารถมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ และทำการเพาะปลูกในพื้นที่ ประมาณ 200 ไร่

 

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve