โครงการ ขุดลอกหนองโสน

สถานที่ตั้ง

ตำบล พังขว้าง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกหนองโสน

บ้านดงยอ ตำบลพังข้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

             เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริ พอสรุปได้ว่า “ควรพิจารณาปรับปรุงหนองน้ำธรรมชาติ ที่มีอยู่ในเขตตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เช่นหนองปลาดุก หนองเอิงเริง หรือหนองสโน หนองหว้า หรือหนองสนมและหนองอื่นๆ โดทำการขุดลอกและเสริมคันดินรอบบริเวณหนองตามความเหมาะสม เพื่อรับน้ำฝน และน้ำที่ไหลลงจากพื้นที่สูงเก็บกักไว้ ให้ราษฎรที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ต่อไป”

ผลการดำเนินงาน ปี 2533

              ขุดลอกหนองน้ำขนาดกว้าง 200 เมตร ยาว 230 เมตร ลึกประมาณ 2 เมตร และอาคารประกอบ มีท่อรับน้ำ 1 แห่ง ท่อส่งน้ำ 1 แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ

               ช่วยให้ราษฎรในบริเวณบ้านดงยอ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 71 ครอบครัว หรือ สามารถมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve