โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า (บ่อเก็บน้ำจากท่อส่งน้ำ)

สถานที่ตั้ง

ตำบล เจริญศิลป์ อำเภอ เจริญศิลป์ จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างบ่อเก็บน้ำความจุ 2,400 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 บ่อ ปรับปรุงหนองดง ความจุ 10,000 ลูกบาศก์เมตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve