โครงการ อ่างเก็บน้ำน้ำซับคำโรงสี

สถานที่ตั้ง

ตำบล ม่วง อำเภอ บ้านม่วง จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการอ่างเก็บน้ำซับคำโรงสี

บ้านลืมบอง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้างม่วง จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

             มีพระราชดำริ เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2527 สรุปว่า ตามลำห้วยสาขาของห้วยซาง ในท้องที่อำเภอบ้านม่วง และอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ ในบริเวณที่สภาพภูมิประเทศ และแหล่งน้ำจะอำนวยให้ เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ขาดแคลนน้ำใช้ในการเพาะปลูก และขาดแคลนน้ำสำหรับใช้อุปโภค-บริโภค เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ราษฎรสามารถมีน้ำใช้ทำการเพาะปลูกได้ทั้งในระยะฤดูฝนและฤดูแล้ง และเพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้ตลอดปีด้วย

ผลการดำเนินงาน ปี 2532

              1. งานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขนาดความจุ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำนบดินสูง 1.05 เมตร ยาว 860 เมตร หลังคันดินกว้าง 6 เมตร

              2. ก่อสร้างระบบส่งน้ำ ความยาวประมาณ 5.35 กิโลเมตร

ประโยชน์ของโครงการ

               จะช่วยให้พื้นที่การเกษตรประมาณ 1,500 ไร่ ในเขตบ้านลืมบองและหมู่บ้านใกล้เคียง สามารถทำการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ตลอดจนช่วยให้ราษฎรจำนวนประมาณ 28 ครัวเรือน สามารถมีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์ และทำการประมงได้ตลอดปี

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve