โครงการ ขุดลอกแหล่งน้ำวัดป่าภูธรรม

สถานที่ตั้ง

ตำบล ศรีบุญเรือง อำเภอ ศรีบุญเรือง จังหวัด หนองบัวลำภู

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกแหล่งน้ำวัดป่าภูธรรม

อำเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลำภู

เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดลอกแหล่งน้ำวัดป่าภูธรรมไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่พระอธิการอรุณ  โรจนธมฺโม  เจ้าอาวาสวัดป่าภูธรรม บ้านลาดกรุงศรี  หมู่ที่ 9 ตำบลศรีบุญเรือง  อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู  ขอพระราชทานพระมหากรุณาขุดลอกแหล่งน้ำบริเวณวัดป่าภูธรรม ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.3/20833 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2549

ผลการดำเนินงาน ปี 2552

ขุดลอกแหล่งน้ำบริเวณวัดป่าภูธรรม พื้นที่ 25 ไร่ ลึก 4 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ขนาดความจุ 100,764 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

ประโยชน์ของโครงการ

ทำให้พระภิกษุ สามเณร วัดป่าภูธรรม และราษฎรบ้านลาดกรุงศรี หมู่ที่ 9 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู และหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง จำนวน 14 ครัวเรือน 54 คน มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร จำนวน 80 ไร่ ในช่วงฤดูฝน และจำนวน 60 ไร่ ในช่วงฤดูแล้งอย่างต่อเนื่องและเพียงพอตลอดปี

 

                       สภาพพื้นที่รับประโยชน์ของราษฎรบ้านลาดกรุงศรี  

     

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve