โครงการ สระเก็บน้ำวัดป่าเลไลย์

สถานที่ตั้ง

ตำบล กุดหมากไฟ อำเภอ หนองวัวซอ จังหวัด อุดรธานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำวัดป่าเลไลย์

อำเภอหนองวัวซอ   จังหวัดอุดรธานี

เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำวัดป่าเลไลย์ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ พระอธิการบุญกอง  ยนฺตสีโล เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลย์ บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ขอพระราชทานโครงการขุดลอกสระน้ำภายในบริเวณวัด ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล ๐๐๐๕.๓/๗๒๙๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ผลการดำเนินงาน ปี 2548

กรมชลประทานได้ขุดลอกสระเก็บน้ำขนาดกว้าง ๙๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึก ๓.๕ เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารท่อระบายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประโยชน์ของโครงการ

สามารถกักเก็บน้ำสำรองให้พระภิกษุในวัดป่าเลไลย์ และราษฎรบ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ๑๘๐ ครัวเรือน ๖๙๐ คน มีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตร อุปโภค-บริโภค และเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดปี  ตลอดจนสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพื่อเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งได้ประมาณ ๕๐๐ ไร่  ทั้งนี้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการดูแล บริหารจัดการ โครงการและการใช้น้ำด้วยแล้ว

                                                                   สระเก็บน้ำวัดป่าเลไลย์ที่ได้ทำการขุดลอกเสร็จแล้ว

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve