โครงการ ก่อสร้างสะพานจตุรทิศตะวันออก

สถานที่ตั้ง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการก่อสร้างสะพานจตุรทิศตะวันออก 

            โครงการจตุรทิศตะวันออก ถือเป็นโครงข่ายที่สำคัญและเป็นโครงข่ายใหญ่มีการก่อสร้างถนนและสะพานเชื่อมโครงการย่อๆ ปลายโครงการเข้าด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางระหว่างฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร และบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด รวมไปถึงถนนเชื่อมต่อสายอื่นได้แก่ ถนนราชดำเนินนอก ถนนศรีอยุธยา ถนนสวรรคโลก ถนนอโศก-ดินแดง ถนนสุขุมวิท ถนนเพชรบุรี และถนนพระราม 9 การก่อสร้างโครงการเริ่มต้นจากทิศตะวันตก ต่อเนื่องกับโครงการพระราชดำริทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีและโครงการพระราม 8 ไปยังทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานครโดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงคือ
            1. โครงการจตุรทิศ ตะวันออก ช่วง ก. บริเวณถนนศรีอยุธยา ไปยังถนนาชดำเนินนอกจนถึงถนนสวรรคโลก
            2. โครงการจตุรทิศ ตะวันออก ช่วง ข. จากถนนศรีอยุธยาถึงถนนอโศก-ดินแดง
            3. โครงการจตุรทิศ ตะวันออก ช่วง ค. จากบริเวณบึงมักกะสันถึงถนนเลียบคลองบางกะปิ
            4. โครงการจตุรทิศ ตะวันออก ช่วง ง. จากถนนเลียบคลองบางกะปิถึงถนนพระราม 9
            โครงการในแต่ละช่วงได้ทำการซ่องสร้างถาวรวัตถุและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
โครงการจตุรทิศ ตะวันออก ช่วง ก.
           • ขยายผิวการจราจรและปรับปรุงระบบระบายน้ำจากถนนราชดำเนินนอกถึงสะพานข้ามคลองเปรมประชากร (สะพานศรีอยุธยา) ความยาวประมาณ 370 เมตร
           • ขยายสะพานข้ามคลองเปรมประชากร (สะพานศรีอยุธยา) 1 แห่ง
           • ปรับปรุงทางแยกบริเวณต่อเนื่อง
           • ก่อสร้างถนนยกระดับเหนือคูน้ำ ฝั่งสนามม้า ขนาด 3 ช่องจราจร จากถนนพระราม 5 ถึงถนนสวรรคโลก ความยาวประมาณ 900 เมตร
           • ปรับปรุงถนนศรีอยุธยาเดิม จากถนนพราม 9 ถึงถนนสวรรคโลก
           • ปรับปรุงทางแยกและส่วนต่อเนื่อง
           • ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

โครงการจตุรทิศ ตะวันออก ช่วง ข.
            • ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจากถนนศรีอยุธยาข้ามถนนราชปรารภ ขนาด 4 ช่องจราจร จนถึงบริเวณบึงมักกะสัน
            • ก่อสร้างทางยกระดับเหนือบึงมักกะสันใต้ทางด่วนขั้นที่ 2 ต่อจากสะพานข้ามทางแยกถึงบริเวณก่อนจะถึงถนนอโศก-ดินแดงขนาด 6 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 1,600 เมตร
            • สร้างถนนเชื่อมต่อจากสะพานใต้ทางด่วนขั้นที่ 2 ถึงแยกถนนประชาสงเคราะห์ ขนาด 4 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 650 เมตร
            • สร้างถนนเชื่อมยังถนนใกล้เคียง เช่น ถนนเชื่อมไปถนนใต้ทางด่วนขั้นที่ 1 ถนนเชื่อมในอนาคตไปยังถนนนิคมมักกะสัน
            • ก่อสร้างที่กลับรถ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สัญญาณไฟจราจรที่ทางแยก

โครงการจตุรทิศ ตะวันออก ช่วง ค.
            • ก่อสร่างทางยกระดับเหนือบึงมักกะสัน 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง รวมเป็น 6 ช่องจราจร และสะพานลอยรถยนต์ข้ามถนนอโศก-ดินแดง 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง รวมเป็น 4 ช่องจราจรระยะทางประมาณ 1,570 เมตร
            • ก่อสร้างทางเข้า-ออกถนนอโศก-ดินแดง
            • ขยายถนนอโศก-ดินแดง จากถนนพระราม 9 ถึงถนนเพชรบุรีตัดใหม่และปรับปรุงถนนและทางแยกที่เกี่ยวข้องจนถึงแยก อสมท. ระยะทางประมาณ 800 เมตร
            • ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ำตลอดจนส่วนประกอบอื่นๆ

โครงการจตุรทิศ ตะวันออก ช่วง ง.
           • ก่อสร้างถนนใต้สะพาน Sector “D” เป็นถนน 6 ช่องจราจร (3 ช่องจราจรต่อทิศทาง) พร้อมสะพานข้ามคลองบางกะปิ คลองสามเสน และคลองยมราช
           • สร้างสะพานลอยรถยนต์จากถนนใต้ทางด่วนข้ามถนนพระราม 9 และลงที่ขนานถนนพระราม 9 ฝั่งเหนือจำนวน 2 ช่องจราจร 1 ทิศทาง
           • ขยายถนนพระราม 9 อีก 2 ช่องจราจร โดยก่อสร้างเป็นทางขนานจากกรมการผังเมืองถึงคลองยมราช

           โครงการนี้จะสามารถรองรับปริมาณการจราจรฝั่งตะวันตกและตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ช่วยให้การเดินทางระหว่างสองฝั่งลื่นไหลและยังสนับสนุนให้โครงการจตุรทิศทั้งหมด ได้แก่ โครงการจตุรทิศ เหนือ-ใต้ และตะวันตก-ตะวันออก ซึ่งครอบคลุมเส้นทางสัญจร 4 ทิศทางทั่วกรุงเทพมหานครเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ด้วย
           จะเห็นได้ว่าโครงการจตุรทิศได้สะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกล ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการเห็นการแก้ไจปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งผลของโครงการดังกล่าวได้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของพสกนิกรโดยถ้วนหน้าอยู่ในขณะนี้

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร

curve