โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้าแม่น้ำน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ไทรโยค อำเภอ ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

 

เรื่องเดิม

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ความโดยสรุปว่า ให้พิจารณาจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย และราษฎรบริเวณใกล้เคียง ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร โดยการปรับปรุงสระเก็บน้ำเดิมของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ก่อสร้างบ่อพักน้ำเพิ่มเติม ปรับปรุง เครื่องสูบน้ำและจัดหาเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนเพื่อให้ครู นักเรียนและราษฎรบริเวณใกล้เคียง ได้มีน้ำใช้ตามความเหมาะสม

.                                                                      

ผลการดำเนินงาน ปี 2560

          กรมชลประทานได้ดำเนินกิจกรรมจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อยโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 0.05 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมทั้ง ปรับปรุงแพสูบน้ำ และขุดขยายสระเก็บน้ำเดิมในโรงเรียน ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 75 เมตร ลึก 2.50 เมตร พร้อมปูแผ่น GCL เพื่อลดการรั่วซึมของน้ำ รวมทั้งก่อสร้างบ่อพักน้ำขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับโรงเรียน และติดตั้งเครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง เพื่อลดตะกอนและค่าความเป็นด่างก่อนให้นักเรียนและครูในโรงเรียนนำไปใช้ในการอุปโภค–บริโภค

 

สระเก็บน้ำเดิม แพสูบน้ำเดิมที่ชำรุด และถังพักน้ำเดิม ขนาดความจุ 16 ลูกบาศก์เมตร

                                     บ่อพักน้ำขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร


           โรงกรองน้ำ และการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ                        สระเก็บน้ำซึ่งปูแผ่น GCL แล้ว

 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

                   สามารถช่วยเหลือให้ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย จำนวน 120 คน ได้มีน้ำสะอาดใช้เพื่ออุปโภค-บริโภคตลอดปี รวมทั้งสนับสนุนน้ำเพื่อกิจกรรมทางการเกษตรภายในโรงเรียนได้ประมาณ 3 ไร่ และสนับสนุนกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ภายในโรงเรียน ประกอบด้วย สุกร เป็ด ไก่ ปลา และกบ ฯลฯ 

โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย

ตำบลไทรโยค  อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

พิกัด 47 PMS 832-942 ระวาง 4737 I

 

ที่มา : กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา

curve