โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ระวังและระบบส่งน้ำ

สถานที่ตั้ง

ตำบล สมเด็จเจริญ อำเภอ หนองปรือ จังหวัด กาญจนบุรี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ระวังและระบบส่งน้ำ

สถานที่ตั้ง

ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

พระราชดำริ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2533  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีพระราชกระแสรับสั่งกับ นายสุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร. และเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่  ว่าได้ทรงทราบว่าพระเทพสิทธิญาณรังสี  ได้ไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณ ตำบลหนองปรือ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ( ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลสมเด็จเจริญ ) ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอย่างดี  ขอให้เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ไป นมัสการพระเทพสิทธิญาณรังสี เพื่อช่วยประสานสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวนี้ รวมทั้งให้กรมชลประทาน ดำเนินการพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของห้วยตะเพิน ในเขตอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และลำห้วยสาขาห้วยแม่ตะกึง ห้วยตะกวด ห้วยกระพร้อยและห้วยป่าไร่ เป็นต้น  เพื่อหาน้ำช่วยเหลือราษฎรในเขตโครงการ ให้มีน้ำทำการเพาะปลูก และบริโภคได้ตลอดปี และสมควรปลูกป่า ตามบริเวณของอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ที่จะทำการก่อสร้าง เป็นการฟื้นฟูสภาพต้นน้ำลำธารด้วย

การสนองพระราชดำริ

ผลการดำเนินงานถึงปัจจุบันแล้วเสร็จ (100%) เป็นคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 สาย ยาว 4.376 กม. ท่อแยกส่งน้ำ 29.450 กม. โดยส่งน้ำให้แก่พื้นที่ในเขตโครงการห้วยองคต (อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี)  เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก 3,060 ไร่

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน ให้แก่พื้นที่โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ประมาณ 3,060 ไร่

2. สามารถใช้น้ำในอ่างฯ เพื่อการอุปโภค – บริโภคของราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

3. สามารถใช้ตัวอ่างฯ เป็นแหล่งแพร่ เพาะ และขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด รวมทั้งเป็นแหล่งจับปลาของราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นอึกส่วนหนึ่งด้วย

4. ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

 

อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กความจุ 1.070 ล้านลูกบาศก์เมตร

แผนที่

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve