โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม หมู่ที่ ๑๑

สถานที่ตั้ง

อำเภอ แก่งหางแมว จังหวัด จันทบุรี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

 

 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม
 


๑. ประวัติความเป็นมา

        โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอมเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยประชาชนในหมู่บ้านได้ร่วมกันบริจาคเงินและที่ดิน  ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด  ๒ ห้องเรียนและร่วมกันบริจาคทรัพย์  เพื่อจ้างครูมาช่วยสอนเด็กนักเรียน  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็นต้นมา

         ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๑  คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนบ้านบ่อชะอมได้ทำหนังสือถึงกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑  เพื่อขอรับการสนับสนุนข้าราชการตำรวจกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ มาทำหน้าที่ครู  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็น จึงได้จัดส่งข้าราชการตำรวจ  จำนวน  ๕  นาย  มาเพื่อทำหน้าที่สอนเด็กนักเรียน  และได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม  ๒๕๓๔

         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี   เสด็จ ฯ  ทรงเยี่ยมโรงเรียน และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน  ๓  ครั้ง   ดังนี้

ครั้งที่ ๑  วันที่   ๑๐  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๓๘

ครั้งที่ ๒  วันที่  ๒๒  ตุลาคม     พ.ศ. ๒๕๔๔    ( ครั้งที่ ๓๐๒  )

ครั้งที่ ๓  วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙   ( ครั้งที่ ๔๔๒  )

๒. ปรัชญาของโรงเรียน

                    “ สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิผลความมั่นคง ”

๓. วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

       โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถทางด้านวิชาการควบคู่กับวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติจริง และเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทย รักท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

. ระบบการศึกษา

        โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอมสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๕๒  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  แบ่งเป็น  ๒  ภาคเรียน

                   ภาคเรียนที่ ๑  เปิดวันที่  ๑๗  พฤษภาคม    ถึงวันที่  ๑๐  ตุลาคม

                   ภาคเรียนที่ ๒  เปิดวันที่   ๑   พฤศจิกายน   ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม

๕. ระบบการบริหารและดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ

        ปัจจุบันมี ร.ต.ท. เสรี   อ่อนแพง  เป็นครูใหญ่ บริหารงานภายใต้คณะกรรมการสถานศึกษา  รวมทั้งได้มีการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ  จำนวน 8 โครงการ  ประกอบด้วย

๕.๑ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

๕.๒ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

๕.๓ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กฯ

๕.๔ โครงการส่งเสริมสุขภาพการศึกษา

๕.๕ โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

๕.๖ โครงการฝึกอาชีพ

๕.๗ โครงการส่งเสริมสหกรณ์

๕.๘ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. จำนวนครูและจำนวนนักเรียน

               เมื่อเริ่มก่อตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอมมีนักเรียน ๖๐ คน  มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๕ คน ปัจจุบันมีโรงเรียนมีนักเรียน  จำนวน  ๘๒  คน  เป็นชาย ๔๒  คน และ หญิง ๔๐ คน  มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๘ คน ครูผู้ดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๒ คน  และครูอัตราจ้าง ๒ คน  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าตอบแทนรายเดือนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๓

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน   ( คน )

ชาย

หญิง

รวม

เด็กเล็กก่อนวัยเรียน

๑๐

๑๑

๒๑

ประถมศึกษาปีที่  ๑

๑๐

ประถมศึกษาปีที่  ๒

ประถมศึกษาปีที่  ๓

ประถมศึกษาปีที่  ๔

ประถมศึกษาปีที่  ๕

๑๐

ประถมศึกษาปีที่  ๖

๑๐

๑๘

รวม

๔๒

๔๐

๘๒

 

ลำดับ

ชื่ออาคาร

ผู้สนับสนุน/ผู้บริจาค/งบประมาณ

สร้างเมื่อ

อาคารศรีบางบัว

ประชาชนในพื้นที่

พ.ศ. ๒๕๒๘

บ้านพักครู

ประชาชนในพื้นที่

พ.ศ. ๒๕๓๑

อาคารสหกรณ์

ประชาชนในพื้นที่

พ.ศ. ๒๕๓๑

อาคารเก็บสื่อ

ประชาชนในพื้นที่

พ.ศ. ๒๕๓๑

ห้องน้ำห้องส้วม

หน่วยกิจการพลเรือนร่วมผสมไทย-สหรัฐอเมริกา

พ.ศ. ๒๕๓๖

อาคารเรียนคอบบร้าโกลด์

หน่วยกิจการพลเรือนร่วมผสมไทย-สหรัฐอเมริกา ราคา ๖๔๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๓๖

อาคารโรงอาหาร

ค่ายอาสาพัฒนา ม.บูรพา

พ.ศ. ๒๕๓๖

อาคารพยาบาล

กศ.บป.การตลาด ม.ราชภัฎรำไพพรรณี

พ.ศ. ๒๕๔๑

อาคารเรียนสมาคมแม่บ้านตำรวจ

สมาคมแม่บ้านตำรวจ ราคา ๙๒๘,๐๐๐บาท

พ.ศ. ๒๕๔๔

๑๐

ห้องสรง

กก.ตชด. ๑๑

พ.ศ. ๒๕๔๔

 

บ้านบ่อชะอม

หมูที่ ๑๑  ตำบลพวา   อำเภอแก่งหางแมว   จังหวัดจันทบุรี

ประวัติความเป็นมา

       เมื่อปี  ๒๕๑๒  ราษฎรจากพื้นที่อื่นอพยพเข้ามาและรวมตัวกันสร้างหมู่บ้านขึ้น ซึ่งในสมัยนั้นมีบ่อน้ำที่มีต้นชะอมขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ใกล้ๆ และเริ่มเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “ บ้านบ่อชะอม ”

สภาพภูมิประเทศ

       เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาเป็นส่วนใหญ่ เหมาะกับการเพาะปลูกพืชไร่และพืชสวน

จำนวนประชากร

       บ้านบ่อชะอม  จำนวน  ๑๖๑  หลังคาเรือน แยกเป็นประชากรชาย จำนวน ๓๕๗ คน ประชากรหญิง ๓๖๖  คน รวมทั้งหมด  ๗๒๓  คน

อาณาเขต

       - ทิศเหนือ       ติดกับ  บ้านบ่อไฟไหม้

       - ทิศใต้           ติดกับ  บ้านเนินจำปา

       - ทิศตะวันออก  ติดกับ  บ้านเขาฆ้อง

       - ทิศตะวันตก    ติดกับ  อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

การประกอบอาชีพ

           - มีอาชีพทำสวนยางพารา ทำไร่มันสำปะหลัง สวนผลไม้ และรับจ้างทั่วไป

           - รายได้เฉลี่ย ๓๐,๐๐๐  – ๓๕,๐๐๐ บาท ต่อปี ต่อครอบครัว

ศาสนา

          - ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

          - ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาไทย   และภาษาท้องถิ่น ( อิสาน, ระยอง )

แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค

- น้ำอุปโภคจะใช้น้ำประปาของหมู่บ้าน น้ำบริโภคใช้น้ำฝน

ด้านสาธารณสุข

         - บ้านบ่อชะอม มีสถานีอนามัยบ้านเนินจำปา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  ห่างจากโรงเรียน ๕  กิโลเมตร  ให้บริการดูแลและรักษาสุขภาพอนามัยให้กับประชาชนและเด็กนักเรียนในพื้นที่ จำนวน  ๕  หมู่บ้าน

การคมนาคม

         - บ้านบ่อชะอม ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรี ประมาณ ๗๐ กิโลเมตร โดยถนนลาดยาง

                    - ห่างจาก กก.ตชด. ๑๑ ประมาณ  ๙๕  กิโลเมตร โดยถนนลาดยาง

                    - ห่างจากอำเภอแก่งหางแมว ประมาณ  ๓๐  กิโลเมตร โดยถนนลาดยาง

สาธารณูปโภค – สาธารณสมบัติ

         - มีระบบโทรศัพท์พื้นฐาน

         - มีระบบประปา และระบบไฟฟ้า

         - ร.ร.ตชด.จำนวน ๑ แห่ง

         - วัดและสำนักสงฆ์ จำนวน ๒ แห่ง

         - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน ๑ แห่ง

การเมืองการปกครอง

           - มีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย

           - ประชาชนมีความสามัคคีและช่วยเหลือกันในระบบเครือญาติ

           - มีขนบธรรมเนียมประเพณี

          - มีการจัดประชุมหมู่บ้านอาทิตย์สุดท้ายของเดือน

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา

curve