โครงการ แก้มลิงหนองตะพอง

สถานที่ตั้ง

ตำบล มะขาม อำเภอ มะขาม จังหวัด จันทบุรี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขนาด 2x2 เมตร และซ่อมแซม ปรับปรุงระบบทำนบดิน ยาว 182 เมตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve