โครงการ อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 5 ตามพระราชดำริ (ห้วยสำโรงใต้)

สถานที่ตั้ง

ตำบล เขาหินซ้อน อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 5 ตามพระราชดำริ (ห้วยสำโรงใต้) บ้านห้วยน้ำโจน ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม

โครงสร้าง :  เขื่อนดิน  มีร่องแกนและตัวเขื่อนเป็นดินเหนียวถมบดอัดแน่น  สร้างปิดกั้นลำห้วยสำโรงใต้

 ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของลำน้ำโจนตั้งอยู่ด้านฝั่งซ้ายของลำน้ำโจนไหลลงสู่ลำน้ำโจนบริเวณด้านท้ายของพื้น

ที่อ่างฯ                  

   รายละเอียดโครงการ

         พื้นที่รับน้ำฝน  1.062  กม2.

         ทำนบดินยาว  550.00  เมตร  สูง  11.00  เมตร

         ระดับเก็บกัก  +51.500  เมตร  ( รทก. )

         ระดับท่อส่งน้ำ  + 46.500  เมตร

        ความจุอ่างฯ  625,000  ลบ. เมตร

        ลาดตัวทำนบดินด้านเหนือน้ำ   1 :  3

        ลาดตัวทำนบดินด้านท้ายน้ำ   1 :  2.5

ระบบส่งน้ำ

       -  คลองส่งน้ำฝั่งซ้าย  เป็นคลองดาดคอนกรีตขนาดก้นคลองกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ลาด Slope 1 :  1

ยาว  1,400.00 เมตร  ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตร 200 ไร่ ได้แก่งานพัฒนาที่ดิน,

     -  คลองส่งน้ำฝั่งขวา  เป็นคลองดาดคอนกรีตขนาดก้นคลองกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ลาด Slope 1 :  1

ยาว  350.00 เมตร  ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตร 100 ไร่ ได้แก่พื้นที่การเกษตรของเกษตรกร

ระยะเวลาก่อสร้าง

    -  25 มกราคม 2525 ถึง 15 มิถุนายน 2525

                

 

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve