โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยพุกรูด

สถานที่ตั้ง

ตำบล ยางหัก อำเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี

รายละเอียดโครงการ

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพุกรูด

อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

  พระราชดำริ                       

                เมื่อวันที่ 10 เมษายน  2534 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทประจันต์ บ้านไทยประจันต์ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และโครงการป่าสิริกิติ์ บ้านห้วยม่วง  ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ณ บ้านไทประจันต์ ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการ และก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและ  การอุปโภค – บริโภค

ผลการดำเนินงาน

                 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก พื้นที่รับน้ำ 9.0 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำกักเก็บ 270,000 ลูกบาศก์เมตร

  

 

ประโยชน์ที่ได้รับ     -  ช่วยเหลือราษฎรในการอุปโภค – บริโภค จำนวน 130 ครัวเรือน

                               -  ช่วยเหลือการเกษตรในการเพาะปลูก จำนวน 1,300 ไร่

 

 แผนที่ : ระวาง 4935 IV พิกัด PNQ 592-719

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve