โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด

สถานที่ตั้ง

ตำบล ยางหัก อำเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี

รายละเอียดโครงการ

โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด

อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

พระราชดำริ 

              เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2534 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทประจันต์ บ้านไทยประจันต์ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และโครงการป่าสิริกิติ์ บ้านห้วยม่วง  ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ณ บ้านไทประจันต์ ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการ และก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและ  การอุปโภค – บริโภค 

ผลการดำเนินการ

               ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ปริมาณน้ำเก็บกัก 590,000 ลูกบาศก์เมตร

 

                                             

                

 

 ประโยชน์ที่ได้รับ     - ช่วยเหลือราษฎรในการอุปโภค – บริโภค จำนวน 320 ครัวเรือน

                                   - ช่วยเหลือเกษตกรในการเพาะปลูก จำนวน 1,600 ไร่

                                   

แผนที่   :   ระวาง 4935 IV พิกัด 47 PNQ 614 - 743

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve