โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านไทประจันต์ (2)

สถานที่ตั้ง

ตำบล ยางหัก อำเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี

รายละเอียดโครงการ

 

 

โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทประจันต์

อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

พระราชดำริ 

              เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2534 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราสฯ สยามมกุฎราชกุมาร (สมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร  และทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทประจันต์ บ้านไทประจันต์ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และโครงการป่าสิริกิตต์ บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ณ บ้านไทประจันต์ ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการ และก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภค - บริโภค ตามที่ราษฎรได้กราบบังคมทูลพระราชกรุณาขอพระราชทาน

ผลการดำเนินการ    

                  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ทำนบดินยาว 170 เมตร หลังคันกว้าง  6 เมตร พื้นที่รับน้ำฝน 27 ตารางกิโลเมตร มีความจุ 60,000 ลูกบาศก์เมตร กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างละก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2542

 

              

ประโยชน์ที่ได้รับ   -  ช่วยเหลือราษฎรในการอุปโภค - บริโภค จำนวน 150 เรือน

                              -  ช่วยเหลือเกษตรกรในการเพาะปลูก จำนวน 1,300 ไร่ 

แผนที่  :  ระวาง 4935 IV พิกัด 47 PNQ 598 - 665

 

 

 

 

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve