โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา

สถานที่ตั้ง

ตำบล ยางหัก อำเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

1.  ชื่อโครงการ  อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา

2.  สถานที่ตั้ง  ตำบลยางหัก  อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

3.  พระราชดำริ 

4.  ผลการดำเนินการ              

                         กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ปริมาณเก็บกักน้ำ 60,000 ลูกบาศก์เมตร

 

5.  ประโยชน์ที่ได้รับ      -  ช่วยเหลืออุปโภค – บริโภค

                                       -  ช่วยเหลือการเพาะปลูก

                                       พื้นที่รับประโยชน์  4,500 ไร่ 450 ครัวเรือน

6. หน่วยงานรับผิดชอบ  กรมชลประทาน

7.  แผนที่  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยศาลา

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve