โครงการ อ่างเก็บน้ำหินสีตอนบน

สถานที่ตั้ง

ตำบล ยางหัก อำเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการอ่างเก็บน้ำหินสีตอนบน

อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

พระราชดำริ

             เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2534 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทประจันต์ บ้านไทยประจันต์ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และโครงการป่าสิริกิติ์ บ้านห้วยม่วง  ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ณ บ้านไทประจันต์ ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการ และก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและ การอุปโภค – บริโภค 

ผลการดำเนินการ

             ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ทำบนดินสูง 21 เมตร ทำบนดินยาว 240 เมตร หลังคันกว้าง 6 เมตร พื้นที่รับน้ำฝน 8.25 ตารางกิโลเมตร มีความจุ 1,064,000 ลูกบาศก์เมตร กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2544

               

ประโยชน์ที่ได้รับ  -  ช่วยเหลืออุปโภค – บริโภค  จำนวน  200  ครัวเรือน  ประชากร  820  คน

                              -  ช่วยเหลือการเพาะปลูก จำนวน  1,700  ไร่

 

แผนที่ : ระวาง  4935 IV  พิกัด  47 PNQ  596-752

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve