โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย

สถานที่ตั้ง

ตำบล บ่อภาค อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย

ประวัติของโรงเรียน
     โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
     สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านรักไทย ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พิกัด QV 038565
     โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่เดิมหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ การคมนาคมไม่สะดวก การเข้าออกหมู่บ้านเป็นไปด้วยความยากลำบาก ต่อมามีราษฎรเข้ามาประกอบอาชีพการเกษตรเพิ่มขึ้น เพราะทางกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดสรรที่ทำกินให้ครอบครัวละ 15 ไร่ ที่ปลูกบ้านครอบครัวละ 1 ไร่
     เมื่อปี พ.ศ.2531 คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มาออกค่ายอาสาพัฒนา และได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร ร่วมกับราษฎรบ้านรักไทย และกองอำนวยการโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว เพื่อให้เป็นสมบัติของหมู่บ้าน เมื่อเสร็จภารกิจการออกค่ายแล้ว คณะนักศึกษา ฯ จึงมอบอาคารเรียนให้กับกองอำนวยการ ฯ เพื่อดำเนินการต่อไป กองอำนวยการโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ได้จัดครูมาทำการสอน จำนวน 2 นาย คือ ทหารพรานสมเกียรติ ก้อนทองแล และทหารพรานฉัตรเฉลิม โฆษิต ประจำอยู่กองร้อยทหารพรานที่ 11 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเริ่มทำการสอนอย่างเป็นทางการ ด้านจิตวิทยาให้แก่ประชาชน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 – 2533
     ในปีการศึกษา 2533 ทางอำนวยการโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ได้มอบโรงเรียนให้กับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พ.ต.อ.ประภาส ธรรมนันท์ ดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 , พล.ต.ต.โกวิท วัฒนะ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (ยศในขณะนั้น) ทางกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จึงได้จัดครูตำรวจตระเวนชายแดน เข้ามาดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2534 เป็นต้นมา โดยจัดครูมาทำการสอน จำนวน 4 นาย คือ
     1. จ.ส.ต.สมบูรณ์ ปัญญาวงค์ ปฏิบัติหน้าที่ ครูใหญ่
     2. ส.ต.อ.อุกฤษฎ์ พรหมแก้วต่อ ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้ช่วย
     3. ส.ต.ท.วิชิต โลกาพุทธ ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน
     4. ส.ต.ต.สุนทร ศรีเพชร ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน
     ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย เปิดทำการเรียน – การสอน ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนทั้งหมด 40 คน ชาย 25 คน หญิง 15 คน

ระบบการศึกษา
     โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย เปิดทำการเรียน – การสอน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ และบูรณาการ การเรียน – การสอน แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 8 โครงการ โดยแบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ดังนี้.-
     ภาคเรียนที่ 2 เปิด 16 พฤษภาคม 2553 ถึง 8 ตุลาคม 2553
     ภาคเรียนที่ 2 เปิด 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง 24 มีนาคม 2554

จำนวนครู และนักเรียน
     ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 37 คน ชาย 21 คน หญิง 16 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดนทำการสอน จำนวน 7 นาย ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน โดยมี ดาบตำรวจประทีป ชูช่วย ทำหน้าที่ครูใหญ่

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา

curve