โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยป้อม

สถานที่ตั้ง

ตำบล บ้านหนุน อำเภอ สอง จังหวัด แพร่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve