โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ปานปกกะโล้ง

สถานที่ตั้ง

ตำบล ไทรย้อย อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve