โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ถาง

สถานที่ตั้ง

ตำบล บ้านเวียง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน


 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ถาง ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

 

พระราชดำริ/เรื่องเดิม/ความเป็นมา
 

          เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการชลประทานตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎรบริเวณฝายปลาผา และอ่างเก็บน้ำร่องฮ่าง ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ดังนี้

1. ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่างๆของแม่น้ำยม เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรตามหมู่บ้านต่างๆในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูแล้ง และฤดูฝน รวมทั้งอุปโภคบริโภคตลอดปีด้วย โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งซ้ายของลำน้ำยมระหว่างห้วยแม่ถางและห้วยแม่แคม ในเขตตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง ซึ่งขาดน้ำมาก ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำต่างๆเป็นระบบพวงโดยเร่งด่วน ได้พระราชทานแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000 ที่ทรงวางโครงการไว้ให้กรมชลประทานใช้ประกอบการพิจารณา

2. ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ตามลำน้ำสาขาต่างๆของแม่น้ำปิง เพื่อจัดน้ำให้ราษฎรตามหมู่บ้านต่างๆในเจตสันป่าตอง-จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูแล้งและฝน รวมทั้งมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดปีด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในเขตโครงการจัดสรรที่ดินของ กรป. กลาง ในเขตอำเภอจอมทอง ซึ่งขาดน้ำมาก ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำต่างๆเป็นระบบพวงโดยเร่งด่วน ได้พระราชทานแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000 ที่ทรงวางโครงการไว้ให้กรมชลประทานใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

ผลการดำเนินการ
 

            ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ถาง ขนาดความจุ 30,620,000 ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วยกิจกรรมก่อสร้างทำนบดิน ขนาดความกว้าง   8.00 เมตร ความยาว 225.00 เมตร ความสูง 46.00 เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2538

ประโยชน์ที่ที่ได้รับ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

          สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้ 4,000 ไร่

 

 

 

สามารถดาวน์โหลด.pdf ได้ที่นี่

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve