โครงการ อ่างเก็บน้ำทุ่งสมอ 3

สถานที่ตั้ง

ตำบล เขาค้อ อำเภอ เขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เพื่ออุปโภค-บริโภค

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve