โครงการ ปรับปรุงหนองนกงั่ว

สถานที่ตั้ง

ตำบล ทับผึ้ง อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการปรับปรุงหนองนกงั่ว

หมู่บ้านท่าแพ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรี.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

 

พระราชดำริ/เรื่องเดิม/ความเป็นมา
 

          เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านท่าแพ(บ้านโป) ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสัชนาลัย และอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ได้พระราชทานพระราชดำริแก่อธิบดีกรมชลประทาน ความสรุปได้ดังนี้

  1. พิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยท่าแพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรพิจารณาสร้างฝายทดน้ำในลำน้ำท่าแพ
  2. พิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่มอก ควรสร้างอ่างเก็บน้ำในลำน้ำแม่มอกและลำน้ำสาขา
  3. พิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่วะ ลุ่มน้ำแม่สวย ลุ่มน้ำห้วยโอมฮึก และลุ่มน้ำผามุง ใน อ.แม่ทา จ.ลำพูน

 

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve