โครงการ เกษตรวิชญา(พัฒนาพื้นที่สวนบ้านกองแหะ)

สถานที่ตั้ง

ตำบล โป่งแยง อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการเกษตรวิชญา(พัฒนาพื้นที่สวนบ้านกองแหะ)

ตำบลโป่งแยง อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่

เรื่องเดิม

พระราชดำริ

         เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำริที่จะมอบที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่สวนบ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,350 ไร่ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินการในลักษณะคลินิกเกษตรเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรูปแบบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนเป็นศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่

พระราชดำริเกี่ยวกับโครงการ
         ให้ทำการสำรวจและวางแผนการใช้ที่ดิน  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมต่อการเกษตร เลือกพืชปลูกให้เหมาะสม กำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสฉลอง  สิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี  พ.ศ. 2548

2. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และในวาระเฉลิมขวัญพระโอรส พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

3. เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร คลินิกเกษตร และศูนย์ฝึกอบรมการทำการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างสมบูรณ์แบบ ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้เป็นเขตธนาคารอาหารชุมชน  อนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธารเพื่อให้เกิดการผลิตทดแทนหมุนเวียน โดยชุมชนมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกันในระบบนิเวศของป่าอย่างยั่งยืน

4. เพื่อจัดตั้งศูนย์อภิบาลเด็กสายใจจากแม่สู่ลูก เป็นต้นแบบในการจัดสวัสดิการให้แก่เกษตรกร และ เจ้าหน้าที่ในโครงการ

เป้าหมาย  เป็นศูนย์เรียนรู้พัฒนาการเกสรตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประจำภาคเหนือ

ระยะเวลาในดำเนินงาน   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

ผลการดำเนินงาน

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ทำให้ราษฎรได้เรียนรู้การผลิตและนำเชื้อเพลิงจากวัสดุชีวะมวลมาใช้สอยในชีวิตประจำวันและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
  2. ทำให้ปริมาณการใช้ไม้ฟืนจากป่าธรรมชาติลดลง ราษฎรเกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 

แหล่งข้อมูล http://ofs101.ldd.go.th/webofi/DPLOYAL/DP04/dp12204020206/dp12204020206.asp


http://km.rdpb.go.th/Content/uploads/files/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88ip_5606-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2(%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%B0)%20%E0%B8%88_%20%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.pdf

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ

curve