โครงการ พัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนป่าสิริกิติ์

สถานที่ตั้ง

อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ

curve