โครงการ พัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ป่าเมี่ยง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ป้องกันรักษาป่าธรรมชาติและฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลาย

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ

curve