โครงการ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล แม่สาบ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ส่งเสริมรษฎรในพื้นที่ให้มีรายได้เสริมจากการดำเนินการฟาร์ม

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

curve