โครงการ ฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะ

สถานที่ตั้ง

อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ส่งเสริมรษฎรในพื้นที่ให้มีรายได้

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

curve