โครงการ ฝายทดน้ำแม่แรงพร้อมระบบท่อส่งน้ำ

สถานที่ตั้ง

ตำบล แม่อาย อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝาย

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve