โครงการ ฝายแม่แกนพร้อมระบบส่งน้ำ

สถานที่ตั้ง

ตำบล เมืองนะ อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝายพร้อมระบบ ประโยชน์ที่ได้รับ  มีน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 800 ไร่ และราษฎร 100 ครัวเรือน มีน้ำอุปโภค-บริโภค 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve