โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำยอนพร้อมระบบส่งน้ำ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ท่าตอน อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve