โครงการ พัฒนาพื้นที่สวนบ้านกองแหะ (พัฒนาแหล่งน้ำ)

สถานที่ตั้ง

ตำบล โป่งแยง อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการพัฒนาพื้นที่สวนบ้านกองแหะ

อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

เรื่องเดิม

พระราชดำริ

                   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ ในพื้นที่สวนบ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,350 ไร่ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อดำเนินการในลักษณะเป็นคลีนิกเกษตรเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในรูปแบบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน เป็นศูนย์ฝึกอบรม และวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่

                   เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจและวางแผนการใช้ที่ดิน รวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน และต่อมาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2545 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณากำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

แนวทางดำเนินงาน

                   การพัฒนาพื้นที่สวนบ้านกองแหะ กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับกรมชลประทานได้ทำการสำรวจข้อมูลด้านกายภาพทั่วไป และแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่
เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่ และวางแผนการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับศักยภาพของที่ดินทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเหมาะสมกับเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ประกอบด้วยแผนการดำเนินงาน 3 แผนงานหลักคือ

                   1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

                   2. แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำ

                   3. แผนงานพัฒนาพื้นที่และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลการดำเนินงาน
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้มีการดำเนินการสำรวจออกแบบผังประธานโครงการแล้วเสร็จ พร้อมทั้งดำเนินการตัดแนวถนนลูกรัง จำนวน 3 เส้นทาง ระยะทางรวม 4.06 กิโลเมตร ในส่วนการลาดยางคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2547

                   ในส่วนงานก่อสร้างรั้วประตูและป้ายทางเข้าหลักหน้าโครงการ งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2547 ทั้งนี้ งานรั้วต้นไม้รอบพื้นที่โครงการได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร

ก่อนดำเนินการก่อสร้างฝายช้างตาย
ขณะดำเนินการก่อสร้างฝายช้างตาย

แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำ ได้มีการดำเนินการก่อสร้างฝายห้วยสุวรรณ  ฝายห้วยช้างตายพร้อมระบบส่งน้ำ สระเก็บน้ำฝายห้วยปางหมีพร้อมระบบส่งน้ำ แห่งที่ 2 และแห่งที่ 3 ขณะนี้ได้ดำเนินการเตรียมงาน เบื้องต้น สำรวจ   และวางแผนการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2547 นอกจากนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างฝายต้นน้ำ (Check Dam) ในลำห้วยต่าง ๆ ในจุดที่เหมาะสม

ก่อนดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำฝายสุวรรณ

ก่อนดำเนินการก่อสร้างฝายสุวรรณ
 

     แผนงานพัฒนาพื้นที่และถ่ายทอดเทคโนโลยี การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในเบื้องต้นได้จัดอบรมเกษตรกร เพื่อทำแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อสรุปวิเคราะห์ให้ได้แผนชุมชนทุกด้าน และได้จัดส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำโครงการ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาความรู้ด้านการเกษตรจากการปฏิบัติจริงในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดทัศนคติในการผลิตพืชลักษณะเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง ซึ่งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง

นอกจากนั้นได้ดำเนินการรังวัดวางผังแปลงพื้นที่ทำกินในพื้นที่ 60 ไร่ (พื้นที่พัฒนาการเกษตร) และแบ่งแปลงจับฉลากที่ทำกินให้กับเกษตรกร จำนวน 60 ราย


ในพื้นที่พัฒนาการเกษตรได้จัดทำระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปลูกหญ้าแฝก ตามแนวถนนและพื้นที่ส่วนราชการ พื้นที่การเกษตรและบริเวณธนาคารอาหารชุมชน รวม 34.84 กิโลเมตร รวมถึงการปรับปรุงบำรุงดิน โดยการส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสด 60 ไร่ ส่งเสริมสาธิตการใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์น้ำให้ราษฎร 60 ราย และสนับสนุนปุ๋ยหมัก 44 ตัน

การส่งเสริมการผลิตและให้ความรู้ในการปลูกและพัฒนาคุณภาพผัก เช่น ชาโยเต้ พริกหวานโดยไม่ใช้ดิน ฟักแม้ว ผักกาดขาว กระหล่ำปลี ถั่วแขก ให้กับราษฎรเพื่อให้สอดคล้องตามโครงการอาหารปลอดภัยและสามารถส่งผลผลิตจำหน่ายให้กับมูลนิธิโครงการหลวง นอกจากนั้นได้อบรมให้สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกพริกหวาน เพื่อให้ทราบขั้นตอนการผลิตพริกหวานอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถส่งตลาดต่างประเทศได้

การดำเนินงานในเขตพื้นที่ธนาคารอาหารชุมชน ได้ดำเนินการจัดทำแนวกันไฟโดยรอบพื้นที่โครงการ ขนาดกว้าง 16 เมตร มีระยะทาง 18 กิโลเมตร ส่งเสริมและอบรมการ ปลูกป่า ให้ราษฎร 1 รุ่น จำนวน 50 คน จัดสร้างฝายต้นน้ำ (Check Dam) 15 แห่ง และจัดหา กล้าไม้เพื่อใช้ปลูกป่าเปียก ตามแนวลำห้วย ระยะทาง 10 กิโลเมตร ปลูกป่าใช้สอยตามแนวพระราชดำริ ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง ในพื้นที่ 100 ไร่

                    ในส่วนงานฝึกอบรมได้ฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนและป้องกันไฟป่าให้กับราษฎร บ้านกองแหะและหมู่บ้านใกล้เคียง รวม 50 คน ซึ่งทำให้ราษฎรเข้าใจ และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ของตน

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่สวนบ้านกองแหะ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve