โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านบะหลา

สถานที่ตั้ง

ตำบล ท่าตอน อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พัฒนาแหล่งน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve