โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ปะ (อ่างเก็บน้ำห้วยตอง)

สถานที่ตั้ง

ตำบล สะเมิงเหนือ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

    อ่างเก็บน้ำ

ความเป็นมาและพระราชดำริ

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านแม่ตุงติง และทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างประทับทรงงาน นายสหัส  บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้นำ นายกล  นุตุละ ผู้ใหญ่บ้านแม่ปะ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ ยื่นถวายฎีกา
ขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำใช้ในหมู่บ้านแม่ปะ และหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและการอุปโภค-บริโภคของราษฎร

ต่อมา สำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือ ที่ รล ๐๐๐๕/๑๓๒๒๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๕ แจ้งว่าได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว

 

สนองพระราชดำริ


                   ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตอง ทำนบดินแบบ Zoned Dam สันทำนบกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๑ เมตร สูง ๒๑ เมตร ขนาดความจุ ๓๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งอาคารประกอบ และท่อส่งน้ำ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๘,๐๖๑ เมตร ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน และสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 


เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยตองและปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝน
จะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านแม่ปะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้
จำนวน ๒,๒๖๐ ไร่ และในฤดูแล้งได้ จำนวน ๓๕๐ ไร่

 

แผนที่ เส้นทางคมนาคม

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

สามารถดาวน์โหลด .pdf ได้ที่นี่

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve