โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านปางขุมลีซอ(ฝายน้ำแม่เลย1)

สถานที่ตั้ง

ตำบล ยั้งเมิน อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝาย

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve