โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยผ้าห่มปก (ฝายแม่สาวตอนบนพร้อมระบบ)

สถานที่ตั้ง

ตำบล แม่สาว อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝาย

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve